برنامه ریزی و بودجه بندی

شروع دوره از ۱۴ دی ماه

پنجشنبه ۱۴ دی ماه⬅️اصول فیزیولوژی و سلول

پنجشنبه ۲۱ دی ماه⬅️پتانسیل عمل

پنجشنبه ۲۸ دی ماه ⬅️ عضلات(اسکلتی_ صاف_قلبی)

پنجشنبه ۵بهمن ماه⬅️ سیستم عصبی اتونوم

پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه⬅️ فیزیولوژی قلب

پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه⬅️سیستم  گردش خون

پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ⬅️ سیستم گردش خون

پنحشنبه ۳ اسفند ⬅️ سیستم کلیه مایعات بدن

پنجشنبه ۱۰ اسفند ⬅️سیستم کلیه مایعات بدن

پنجشنبه ۱۷ اسفند ⬅️فیزیولوژی گوارش

پنجشنبه ۲۴ اسفند ⬅️فیزیولوژی تنفس

پنجشنبه ۲فروردین ⬅️سیستم درون ریز

پنجشنبه ۹ فروردین ⬅️ تولید مثل

پنجشنبه ۱۶ فروردین ⬅️ سیستم عصبی(اعصاب حسی)

پنجشنبه ۲۳ فروردین ⬅️سیستم عصبی (اعصاب حرکتی)

پنجشنبه ۳۰ فروردین ⬅️ حواس ویژه

آزمون هر مبحث: یک روز قبل از مبحث جدید

اردیبهشت و خرداد ماه هر هفته بررسی نکات پر تکرار کنکور و مرور مباحث و ارائه فلو چارت

کامنت‌ها بسته هستند.